විජයාගමනය

විජයාගමනය සිදුව ඇත්තේ මේ සිතියමේ දැක්වෙන ආකාරයට පොලොන්නරුවට ඉහල කාලිංග ජනපදයක සිට රුහුණු රටට වන අතර, එය මේ සිව්හෙළය තුල සිදුවූ අභ්‍යන්තර ගමනක් මිස ඉන්දියාවේ සිට අද ශ්‍රීලංකාව නමින් හැදින්වෙන දිවයිනට පැමිණි ගමනක් නොවේ.

Scroll Up